ELEKTRİK TESİSATÇISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte, 9/4/2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde 40 meslekte ve 31.12.2021 tarihinde yayımlanan yedinci tebliğde ise 21 olmak üzere toplam 204 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Yedinci tebliğ ile 21 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (30/12/2022 tarihinden itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3da bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

Adayın ilgili yeterlilik sınavlarına katılımı için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

  • Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Aday Başvuru Formu’nun Islak İmzalı Nüshası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Vatandaşı Olmayanlar İçin Geçerli Pasaport Fotokopisi)
  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Ücret Dekontu

Teorik

15UY0241-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre; Soru Sayısı: 20- Sınav Süresi: 40 dk.- Geçme Notu: 70

15UY0241-3 /A2 Elektrik İç tesisat Uygulamaları; Soru Sayısı: 20- Sınav Süresi: 40 dk.- Geçme Notu: 70

 

Performans

15UY0241-3 /A2 Elektrik İç tesisat Uygulamaları; Geçme Oranı: %80

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.2 İş süreçlerinde çalışma alanının özelliği ve risklerine (yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlar) uygun güvenlik donanımları ile ikaz ve yasaklayıcı levhaları alana kurarak/yerleştirerek kullanır.

*BY.5 Çalışma alanında, iş öncesi enerjiyi keser.

*BY.6 İş sürecinde, işlemlere uygun KKD’leri takar/giyer.

*BY.7 Projeye uygun olarak topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini kurar.

*BY.8 Temel betonu içerisine ilgili mevzuatlarda belirlenen ölçülerdeki çelik şeridi yer ve zemine göre yerleştirir.

*BY.10 Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar.

*BY.11 Topraklama bağlantılarının elle ve gözle uygunluğunu kontrol eder

*BY.19 Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar.

*BY.22 Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını buatta tespit eder.

*BY.23 Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar.

*BY.25 Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak terazisinde monte eder.

*BY.26 Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder.

*BY.27 Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar.

*BY.31 Doğru malzeme, cihaz ve aksesuarları uygun yerlere monte eder.

*BY.32 Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar.

*BY.34 Kurulumu tamamlanan tesisata teknik prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verir.

*BY.35 Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder.

*BY.40 Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle kontrol eder.

*BY.41 Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.44 Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser.

*BY.45 Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar.

*BY.48 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.49 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.50 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.51 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.52 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

NOT: Aday A1 ve A2 birimi Teorik Sınavından başarı sayılması için birim başına en az 70 puan almalıdır.

NOT: Aday A2 birimi Performans Sınavından başarı sayılması için Kritik Adımların hepsinden ve sınavın genelinden en az 80 puan almalıdır.

Adaylar A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması durumunda MYK Belgesi almaya hak kazanır. Belge almaya hak kazanamamış fakat bir birime ait sınav/sınavlardan başarılı olmuş adaylara talep etmeleri halinde BRC AKADEMİ tarafından birim başarı belgesi düzenlenir.

Belge almaya hak kazanan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

ELEKTRİK TESİSATCISI Mesleki Yeterlilik belgesi için gözetim sıklığı bulunmamaktadır.

Beş̧ (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik sureleri 5 yıl daha uzatılır.