KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GELDİ!

11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile 36 meslekte daha MYK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır. KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİ de bu tebliğ içerisinde yer almaktadır.

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

  • Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Aday Başvuru Formu’nun Islak İmzalı Nüshası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Vatandaşı Olmayanlar İçin Geçerli Pasaport Fotokopisi)
  • Yeterlilik Birimlerinde Tanımlı Öğrenme Çıktıları Ya Da En Az 2 (İki) Yıl Mesleği İcra Ettiğini Belgelendirmesi
  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Ücret Dekontu

Teorik

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri; Soru Sayısı: 20 – Sınav Süresi: 40 dk. Geçme Notu: 70  

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme; Soru Sayısı: 38 – Sınav Süresi: 76 dk. Geçme Notu: 70

 

Performans

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme; Geçme Oranı: %80

Performans Sınavında aşağıdaki adımların herhangi birisinin yapılmadığı taktirde kesinlikle sınavdan başarısız sayılır.

 

*BY.1 Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.

*BY.5 Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.

*BY.6 Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna kara verir.

*BY.10 Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk startlarını yüke göre kontrol eder

*BY.12 Köprülü̈ vinç̧ kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder

*BY.13 Köprülü̈ vinci her eksende kumanda ederek test eder.

*BY.14 Köprülü̈ vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.

*BY.19 Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

*BY.24 Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

*BY.29 Yükü̈ emniyetli bir şekilde acısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.

*BY.33 Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.

*BY.34 Yükü̈, belirlenmiş̧ yüksekliğe kaldırır.

*BY.35 Sınırlandırılmış̧ alan içerisinde yükü̈ kaldırır ve indirir/asansör yapar.

*BY.36 Yükü̈ belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

*BY.37 Yükü̈ zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

*BY.38 Yükü̈ yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş̧ engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

*BY.39 Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

*BY.40 Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.

*BY.41 Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü̈ indirir/boşaltır.

*BY.42 Yükü̈ rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

NOT: Aday A1 ve A2 birimi Teorik Sınavından başarı sayılması için birim başına en az 70 puan almalıdır.

NOT: Aday A2 birimi Performans Sınavından başarı sayılması için Kritik Adımların hepsinden ve sınavın genelinden en az 80 puan almalıdır.

Adaylar A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması durumunda MYK Belgesi almaya hak kazanır. Belge almaya hak kazanamamış fakat bir birime ait sınav/sınavlardan başarılı olmuş adaylara talep etmeleri halinde BRC AKADEMİ tarafından birim başarı belgesi düzenlenir.

Belge almaya hak kazanan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

Köprülü Vinç Operatörü Mesleki Yeterlilik belgesi için gözetim sıklığı bulunmamaktadır.

Beş̧ (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik sureleri 5 yıl daha uzatılır.